<img height = "1" width = "1" style = "display: none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=311078926827795&ev=PageView&noscript=1" /> Sorag-jogap

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1. S: Aýna äýneklere / äýneklere logotipimi goşup bilersiňizmi?

J: Elbetde, siziň üçin logotip goşmagy gowy görýäris, ýöriteleşdirilen logotip her model üçin 100 kompýuterden başlaýar .Biz logotip we lazer nyşany çap etmek üçin goşmaça çykdajy gerek.

2.Q: Ilki bilen bir nusga alyp bilerinmi ýa-da yz tertibi (iň az sargyt 100 reňkden az)?

J: Hawa, adaty bahadan birneme ýokary bolan nusga bahasy.

3.Q: Mysal üçin sargyt?

J: Nusga bereris, sargyt edeniňizde nusga tölegleri size gaýtarylar.

4. S: Taşlaýyş hyzmatyny berip bilersiňizmi?

J: Hawa, ýüklemäni bronlamaga kömek edip bileris, hatda diňe bir bölek.

5. S: Modelleriňiziň katalogyny alyp bilerinmi?

J: Websitehli önümlerimizi web sahypasynda barlamaga ýa-da biziň bilen habarlaşmaga çagyrylýar, size has giňişleýin maglumat bermäge şatdyrys. Bize model belgisini iberiň. Reňk kody we qty zakaz ediň, şonda bahalaryň sanawyny taýýarlarys.

6. S: Şeýle hem, äýnek, arassa mata, halta we ş.m. ýaly äýnek esbaplaryny hödürleýärsiňizmi?

J: Mesele ýok, halaýanlaryňyzy barlamak we saýlamak üçin size suratlar hödürläp bileris.

7. S: Önümçiligiň öňdebaryjy wagty näme?

J: Adatça, tölegiňizi alanyňyzdan 3-15 gün soň taýýar harytlary eltmegiň wagty.Goýumyňyzy alanyňyzdan soň sargyt tabşyrmagyň wagty takmynan 1-3 aý.

8: S: Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?

J: 1.Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin ýokary hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;

2. Her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarys we nireden gelýändigine garamazdan tüýs ýürekden söwda edýäris we olar bilen dostlaşýarys.