<img height = "1" width = "1" style = "display: none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=311078926827795&ev=PageView&noscript=1" /> Habarlar - Egri äýnek çarçuwasyny nädip düzetmeli, Maýýa äýnegi size öwreder

Egri äýnek çarçuwasyny nädip düzetmeli, Maýýa äýnegi size öwreder

Egri äýnek çarçuwasyny nädip düzetmeli?Eger äýnegiň aýna ýüzi tekiz bolmasa, bir tarapyň göze, beýleki tarapynyň bolsa uzak bolmagyna sebäp bolar.Aslynda, äýnek gysylança, obýektiwiň optiki merkezi nokady okuwçy bilen gabat gelmez, bu uzak wagtlap gözüň ýadawlygyna sebäp bolar.Okar, şonuň üçin egri tomaşa çarçuwasyny nädip düzetmelidigini bilmek gaty möhümdir.Şu gün,Maýýaegri tomaşa çarçuwasyny nädip düzetmelidigi barada çözgüt tapdy.

Theäýnek çarçuwasyegri we ünsi talap edýär we adatça sazlamak üçin ýörite optiki dükana gitmek maslahat berilýär.Düzediş başlamazdan ozal, sazlamany başlamazdan ozal çarçuwadaky her nurbady berkitmeli.Otherwiseogsam, ýerinde sazlamak mümkin däl.Düzülende ilki aýnanyň ýüzüni, soňra ybadathana we ahyrsoňy burun ýassyklaryny sazlamaly.Esýnek düzedilenden soň, geýmäge rugsat beriň.Soňra gulaklaryňyzyň arkasyndaky ybadathanalaryň egriligine we uzynlygyna serediň.Kelläňizi aşak egip, äýnegiň aşak süýşmezligi üçin ýuwaşlyk bilen silkmek, soňra bolsa umumy eşik ýagdaýyňyza görä sazlamak maslahat berilýär.

Soňäýnekdüzedilýär, tehniki hyzmatyna hem üns bermeli.Esýnek dakanyňyzda we alanyňyzda, iki eliňiz bilen çykaryň, ýogsam çarçuwanyň iki gapdalyndaky deň däl güýç çarçuwanyň deformasiýasyna sebäp bolar.Frequygy-ýygydan deformasiýa edilse we düzedilse, äýnegiň hyzmat möhletini gysgaldar we ulanylmaýan wagty aýna gabyna salmaga synanyşar., üns bermeýän wagtyňyz basylmagynyň öňüni almak we ýatanyňyzda hökman aýyrmagy unutmaň.

Wenzhou Maýýa Internation Co., Ltd.- äýnek bölümi 2012-nji ýylda döredilip, Hytaýyň wenzhou şäherinde ýerleşýär.Wençhououda professional äýnek dizaýny we eksport toparynyň baş ofisi bar, Guanç Guangzhouou we jiangxi-de iki zawod bar.Aýna äýnek, äýnek, optiki çarçuwalar, okamak üçin äýnek, mahabat äýnegi, bölek äýnek we çig mal bölekleri / esbaplary ýaly esasy önümlerimiz.Bu kärhana öz marka önümleriniň satuwyny we gözleg işlerini, OEM & ODM önümçiligini öz içine alýar.içerki we daşary ýurtly müşderiler tarapyndan gowy garşylandy.


Iş wagty: Awgust-17-2022